പരിഹാരങ്ങൾ

application01

ലത

application05

മില്ലിംഗ് മെഷീൻ മാച്ചിംഗ് സെന്റർ

application04

അരക്കൽ

application03

ഫ്ലാറ്റ് നെയ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ

application02

മൾട്ടി-ഹെഡ് എംബ്രോയിഡറി മെഷീൻ

application06

ബാഗ് നിർമ്മാണ യന്ത്രം

application01

വെൽഡിംഗ് റോബോട്ട്

application01

പ്ലാസ്മ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ

application01

കൊത്തുപണി യന്ത്രം