സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

കണ്ട്രോളർ

EMC
LVD
ROHS

ഇൻവെർട്ടർ

EMC
LVD
ROHS

സെർവോ ഡ്രൈവർ

servo driver EMC
servo driver LVD
servo driver ROHS

Servo മോട്ടോർ

servo motor EMC
servo motor LVD
servo motor ROHS

കതിർ

EMC
LVD
ROHS

സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ

EMC
ROHS